UW PRIVACY AVG

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw

behandelende therapeuten, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke

plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en

gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook

worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling

noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb

opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder

meer dat we:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw

gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de

gegevens in uw dossier. We hebben een wettelijke

geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier

kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is

afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt

alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid.

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de

financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan

opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw

gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming

vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de

behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de

zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij

uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld

‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

• de kosten van het consult